Har du lymfødem, og har du brug for særlige hjælpemidler for at få din hverdag til at fungere?

Så er der – måske – økonomisk hjælp at hente.

Lymfødem er er varig lidelse, og den tilstand (det, at lymfødemet er kronisk og dermed varigt) giver lymfødempatienter mulighed for at søge tilskud til hjælpemidler i den kommune, de bor i.

Denne artikel giver dig overblik over tilskud til lymfødempatienter.

Læs også guiden: Værd at vide om lymfødem

Søg tilskud til hjælpemidler

I Danmark er det muligt at søge tilskud til hjælpemidler, når du lider af en varig skade eller lidelse, der nedsætter din evne til at fungere 100% i hverdagen. Lymfødem er en sådan kronisk og varig lidelse.

Der ydes tilskud til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

 • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
 • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
 • er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

[box type=”info”] Spar PENGE på sundhedsprodukter. Køb glidecreme, blodtryksmålere, intimplejeprodukter, håndkøbsmedicin og meget andet[/box]

Forskelle mellem kommunerne

Alle kommuner skal indrette sig efter serviceloven, men den enkelte kommune fastlægger selv hvilket serviceniveau, der er for kommunens borgere. Det gælder også for tilskud til lymfødempatienter.

Det betyder i praksis, at der kan være stor forskel på, hvor meget kommunerne yder i tilskud til forskellige typer af hjælpemidler. Så lymfødempatienter i én kommune kan opnå tilskud til et hjælpemiddel med et bestemt antal kroner, mens andre lymfødempatienter får et andet tilskud.

Lymph O Fit Kompressions BHTing, du kan søge tilskud til

Der kan som skrevet ovenfor være forskel på, hvad de forskellige kommuner yder tilskud til og med hvor mange penge. Tilskuddet gives på en bevilling, der kan være til at anskaffe hjælpemidlet én gang eller bevillingen kan være femårig.

Her er en liste over hjælpemidler, andre lymfødempatienter har søgt og fået tilskud til:

At et hjælpemiddel er på listen er ikke ensbetydende med, at du også kan få tilskud til præcis disse ting i din kommune.

Men du kan gøre et forsøg og argumentere for, hvorfor du har brug for netop xx hjælpemiddel for at lette din hverdag!

NB. Listen er ikke komplet – og har du modtaget tilskud til et hjælpemiddel, der ikke er på listen…. så skriv til Livja!

Information på borger.dk

På det offentliges hjemmeside borger.dk kan du finde informationer om, hvem, hvad og hvordan du søger tilskud til hjælpemidler.

Din indtægt har ingen betydning, når du søger om tilskud.
Hvis du får en bevilling, så er den skattefri.

Sådan søger du en bevilling

Når du har brug for en bevilling til en armstrømpe / kompressionsærme, en Lymph O Fit kompressions BH, en ærmepåtager eller et andet hjælpemiddel, kan du klikke dig frem til at søge om den her.

Du kommer frem til en side, der handler om hjælpemidler og forbrugsgoder.

Til højre finder du en række punkter, du kan klikke på, hvis du vil vide mere om f.eks.

 • Hvem der kan søge hjælpemidler
 • Hvordan du søger
 • Hjælpemidler, uddannelse og arbejde
 • Fritvalgsordning
 • Hjælpemidler, der ikke skal leveres tilbage
 • Genansøgning af hjælpemiddel
 • Tilskud til kropsbårne hjælpemidler

Den mulighed, du skal bruge til at søge din bevilling til et kompressionsærme, er den bjælke, der hedder: Tilskud til kropsbårne hjælpemidler.

Bevilling til armstrømpe

Klik på den grønne Start knap. Herefter bliver du guidet videre til at logge ind med dit NemID og herfra videre gennem selve ansøgningen.

Undervejs bliver du bedt om at angive en fagperson, der kan godtgøre dit behov for en bevilling til en armstrømpe. I dette felt kan du skrive

 • Din praktiserende læge
 • Din lymfødemterapeut
 • Den behandlende afdeling – f.eks. onkologisk afdeling, hvor du går til kontrol

Til sidst signerer du ansøgningen med dit NemID.

Regler og lovgivning

Præcis, hvordan reglerne om de tilskud, du kan få som lymfødempatient, hænger sammen, fremgår af lov om social service, også kaldet serviceloven og i Hjælpemiddelbekendtgørelsen.

Læg særligt mærke til §2 og 3 i Hjælpemiddelbekendtgørelsen.
Her står der nemlig, at du

 • IKKE kan få tilskud til et hjælpemiddel, du allerede har anskaffet
 • får hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel

Det betyder på jævnt dansk, at du skal søge om tilskud FØR du køber hjælpemidlet og at du – måske – selv skal hive pungen frem og betale en evt. merpris for dit hjælpemiddel.

Her kan du læse servicelovens § 112:

Afsnit VI
Hjælpemidler m.v.
Kapitel 21
Hjælpemidler, boligindretning og befordring
Hjælpemidler

§ 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne.

Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør.

Stk. 5. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om
1) afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse,
2) i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemiddel,
3) hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller udleveres som naturalydelse,
4) hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte til visse hjælpemidler, herunder muligheden for udlevering af visse hjælpemidler fra en offentlig institution, og
5) hvorvidt visse hjælpemidler kan stilles til rådighed som led i et botilbud.

Hvor kan du bruge din bevilling til en armstrømpe?

Når du har fået din bevilling, står det dig fuldstændig frit for, hvor du vil bruge den.

Også selv om din kommune måske siger eller skriver, at de har indgået aftaler med en eller flere bandagister og gerne vil have dig til at gå til dem.

Det behøver du ikke. Du har frit valg. Det hedder frit leverandørvalg og står beskrevet i servicelovens § 112, stk.3.

Frit leverandørvalg iflg. serviceloven til at bruge bevilling til armstrømpe

Det frie leverandørvalg betyder, at du sagtens kan bruge din bevilling til f.eks. at erhverve en LympheDivas armstrømpe / kompressionsærme eller en Lymph O Fit kompressions BH hos Livja.

Nogle kommuner kræver måske, at du får udarbejdet en ny bevilling, hvis du vil gøre brug af en anden leverandør end den de har lavet aftale med.

Andre kommuner er mere fleksible og ønsker ikke at forlænge ventetiden yderligere, før du kan få hjælpemiddel.

Under alle omstændigheder skal du lige tjekke det med din kommune, hvordan den gør og om du skal have udstedt en ny bevilling, hvis du f.eks. ønsker at bruge din bevilling hos Livja.

Andre artikler, der også kan være interessante

 

[author] [author_image timthumb=’on’]https://livja.dk/wp-content/uploads/2015/07/Lotte-Seheim-s-h.jpg[/author_image] [author_info]Lotte Seheim er journalist (DJ), brystkræftoverlever og livsnyder. Hun har stiftet Livja for at hjælpe andre kvinder, der har eller har haft brystkræft, med at komme fra kræft til kræfter.[/author_info] [/author]